Privacyverklaring Evolvers B.V.

Evolvers B.V., hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van haar klanten en kandidaten. Evolvers B.V.  zorgt er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens aan Evolvers B.V.  te verstrekken (via de website, mail of anderszins) gaat u er mee akkoord dat Evolvers B.V. uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt.

1. Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

Evolvers B.V, gevestigd aan de Baarnsche Dijk 4 te Baarn, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60505540 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en kandidaten.

 • Welke gegevens verwerken wij van u?
 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummer, emailadres
 • Curriculum Vitae (al dan niet via Linkedin)

2. Contactgeschiedenis

Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had: 

 • Waarover ging het contact (concrete vacature, ambitie, potentiele opdracht, uitgevoerde opdracht)
 • Wanneer was het contact en met wie.
 • Hoe (via post, onze website, e-mail, app).

We gebruiken deze contactgegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

 • Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

3. Uitvoeren overeenkomst

Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 1. Contact met u opnemen.
 2. Uw belangstelling voor of verzoek tot invulling van een vacature, interim of consultancy opdracht vastleggen.
 3. Een overeenkomst met u sluiten en uitvoeren.
 4. Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

4. Risico’s verkleinen

We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:

 • Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen. En we investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.

5. Wet- en regelgeving

Evolvers B.V. handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:

 • Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (vanaf 25 mei 2018)
 • Telecommunicatiewet (wordt e-privacyverordening)

6. Wat is de rechtsgrond of wettelijke basis om uw persoonsgegevens te gebruiken?

 • Het aangaan en/of uitvoeren van een contract, zoals de opdrachtovereenkomst.
 • Gerechtvaardigd belang van Evolvers B.V. om (beperkte) marketingactiviteiten uit te voeren.

7.  Hoe zorgen we voor uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

 1. Beveiliging

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

2. Geheimhouding

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.

7. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Evolvers B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Andere wetten dan de AVG, zoals belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek kunnen termijnen voorschrijven waaraan Evolvers B.V. zich in voorkomende gevallen aan zal houden.

8.  Met wie kunnen we uw gegevens delen?

Evolvers B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van u, of als dit op grond van de wet is toegestaan of noodzakelijk is of in geval van fraude.

9. Email en social media

1. Email

Voordat wij via email met u communiceren vragen wij u toestemming daarvoor, tenzij u deze toestemming al eerder gegeven heeft. U kunt altijd gegeven toestemming intrekken.

2. Social Media

U kunt ervoor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn en Twitter of via WhatsApp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

10.  Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen we controlevragen.

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar Evolvers B.V. (gegevens onderaan deze verklaring). Voeg dan graag een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.

In de volgende situaties heeft u het recht om de gegevens die wij van u hebben te laten wissen.

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
 • Er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen;

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

11. Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 20 februari 2018

Hebt u vragen?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met de privacy officer van Evolvers B.V. Stuur een mail naar: privacy@evolvers.nl of een brief naar:

Evolvers B.V.

t.a.v. privacy officer

Baarnsche Dijk 4
3741LR te Baarn